Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toART de Kunstuitleen ARNHEM.

De klant als huurder of als huurder en spaarder gaan met toART BV een kunstuitleenovereenkomst aan tegen de hierna vernoemde voorwaarden.

 1. Aanvang en beëindiging van het lidmaatschapsabonnement.
  1. Het lidmaatschap kan op iedere datum aanvangen. De aanmelding geschiedt na legitimatie door ondertekening van het inschrijfformulier en machtiging voor automatische incasso door de abonnee. De abonnee ontvangt een bewijs van deelname met de algemene voorwaarden. Het lidmaatschap [basisbedrag] bedraagt € 5 per maand. Het lidmaatschapsgeld kan jaarlijks geïndexeerd worden.
  2. Bij inschrijving is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10
  3. Het lidmaatschap wordt per maand via automatische incasso afgerekend.
  4. Een lidmaatschap gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier en legitimatie. De betaling gaat in op de eerste van de volgende maand.
  5. Een deelname wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 6 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  6. Het lidmaatschap eindigt na opzegging. Het opzeggen van het lidmaatschap kan geschieden na het inleveren van het laatste geleende kunstwerk en na ondertekening van het opzegformulier. Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsheeft.
 2. Uitleenregeling
  1. De uitleenperiode is ten minste 6 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  2. Het huurbedrag wordt maandelijks via automatische incasso afgerekend en eindigt na inlevering van het gehuurde kunstwerk op de laatste dag van de maand van inlevering.
  3. De werken worden door toART alleen afgegeven na ondertekening van een ontvangstbewijs door de klant en op vertoon van het vorige omruilformulier. Er mag geen achterstand in de betaling zijn.
  4. De huur en spaartarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met de CBS prijsindex voor consumenten.
  5. De prijzen van de kunstwerken kunnen conform de marktontwikkeling worden aangepast.
  6. De aanpassing geldt voor alle kunstwerken, ook voor de werken die bij de klant hangen en waarbij de aanpassing nog niet op de oude kunstwerksticker zichtbaar is.
 3. Spaarregeling
  1. Collectietegoeden kunnen uitsluitend besteed worden voor de aankoop van kunstwerken uit de collectie van de kunstuitleen waarvan toART eigenaar is.
  2. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap er een spaartegoed resteert, moet dat restant binnen zes maanden na opzegging worden gebruikt voor de aankoop van een kunstwerk. Bij niet tijdige besteding vervalt het spaartegoed aan toART. toART herinnert leden bij de opzegging aan deze voorwaarde.
  3. Collectietegoeden kunnen niet overgeheveld worden naar andere personen, kunstuitlenen of organisaties.
  4. De klant kan nimmer aanspraak maken op uitbetaling van het collectietegoed in geld en evenmin kan het collectie tegoed aangewend worden voor verrekening met vorderingen van toART op de klant, ontstaan uit welke hoofde dan ook.
  5. De spaarregeling eindigt als het collectietegoed een waarde heeft bereikt van € 1200. Na besteding van het collectietegoed kan er weer met de spaarregeling gehuurd worden.
 4. Behandeling van de werken, transport en verzekering
  1. De geleende kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct (zon)licht . De klant verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar de vestiging van toART (bijvoorbeeld in doek, plaid of ander verpakkingsmateriaal).
  2. De klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken toART hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
  3. De klant is gehouden de kunstwerken in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te beheren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat de klant de kunstwerken onder zich heeft. De aansprakelijkheid van de klant jegens toART is beperkt tot het bedrag van de inkoopwaarde van de gehuurde kunstwerken.
  4. De Kunstuitleen biedt de klant de mogelijkheid tegen een vergoeding geleende werken te laten transporteren naar het thuisadres.
 5. Wijze van betaling
  1. De betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt bij aanmelding via een machtiging tot automatische incasso. De klant machtigt toART de betaling van het daaropvolgende lidmaatschapsgeld en van abonnements gelden steeds bij vooruitbetaling via automatische incasso te innen.
  2. Indien de klant achterstallig is in de betaling van het lidmaatschap en huurgeld en na de eerste herinnering in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag berekent toART
  3. € 15,00 administratiekosten en verbeurt de klant aan buitengerechtelijke kosten een bedrag berekend naar 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 30,- (excl. BTW) telkens voor het geval dat toARTvoor de inning van het aan haar toekomende zich moet voorzien van rechtskundige of andere bijstand. toART heeft tevens het recht de klant van verdere deelname uit te sluiten.
  4. In alle gevallen waarin toART een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de klant doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen abonnee om deze tot betaling te dwingen, worden alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte (met uitzondering van de in gevolge een definitieve rechterlijke beslissing, door toART te betalen proceskosten) door toART op de klant verhaald.
   1. De klant is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres uiterlijk een week voor de verhuizing aan toART door te geven.
   2. Het is aan de klant dan wel aan derden verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van toART.
   3. toART vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of in huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
   4. toART heeft de bevoegdheid tarieven en voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
   5. Door de enkele aanmelding tot deelneming onderwerpt de klant zich aan de bepalingen van de door toART vastgestelde voorwaarden.
   6. Door ondertekening van deze voorwaarden vervallen alle voorgaande overeenkomsten.Overige bepalingen